پنل پیامک

پنل پیامک پایه

تعرفه هر پیامک 12 تومان
تعرفه هر پیامک 13 تومان
تعرفه هر پیامک 13 تومان
ارسال به بلک لیست (سیم - خدماتی)
ارسال به تفکیک سن و جنس
ارسال پیامک از بانک به کل کشور
خط اختصاصی رایگان
خط اشتراکی تبلیغاتی و خدماتی
بازگشت هزینه شماره بلک لیست
تمدید سالیانه رایگان

پنل پیامک نیمه حرفه ای

تعرفه هر پیامک 11 تومان
تعرفه هر پیامک 12 تومان
تعرفه هر پیامک 12 تومان
ارسال به بلک لیست (سیم - خدماتی)
ارسال به تفکیک سن و جنس
ارسال پیامک از بانک به کل کشور
خط اختصاصی رایگان
خط اشتراکی تبلیغاتی و خدماتی
بازگشت هزینه شماره بلک لیست
تمدید سالیانه رایگان

پنل پیامک حرفه ای

تعرفه هر پیامک 10 تومان
تعرفه هر پیامک 11 تومان
تعرفه هر پیامک 11 تومان
ارسال به بلک لیست (سیم - خدماتی)
ارسال به تفکیک سن و جنس
ارسال پیامک از بانک به کل کشور
خط اختصاصی رایگان
خط اشتراکی تبلیغاتی و خدماتی
بازگشت هزینه شماره بلک لیست
تمدید سالیانه رایگان